• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Obecná škola

V obecné škole se vyučovalo náboženství, čtení, jazyku vyučovacímu, psaní a počtům. Vyučovacím jazykem byla řeč česká. Protože otázka vyučovacího jazyka byla tehdy ponechávána na libovůli učitele, bylo štěstím pro město i okolí, že škola měla učitele, kteří v těchto národnostně ohrožených místech s láskou a s nadšením obětavě šířili nejen poznání, ale i lásku k české řeči. Takovými učiteli byli na zdejší škole Valentin Jurášek, který na škole vyučoval až do 84 let svého života a po něm roku 1848 Celestýn Gerlich. Roku 1872 se však obecní zastupitelstvo zasadilo pro zavedení němčiny vedle české řeči.
Roku 1875 byla obecná škola rozšířena o čtvrtou třídu, která se vyučovala v budově radnice na náměstí, které se říkalo „buduněk“, ale již tehdy se pociťovala naléhavost nové školní budovy. Její nutnost uznala i c. k. okresní školní rada v Opavě po provedené inspekci v roce 1875. Dopisem ze 7. června 1875 vyzvala starostu města, aby učinil ihned všechny nutné přípravy pro zahájení výstavby nové školy. Stavba byla skutečně zahájena na jaře roku 1876 podle projektu ing. Eberharda Czermaka a pod vedením stavebního mistra Františka Jurečky z Moravské Ostravy byla nákladem 16 400 zl. dostavěna v roce 1877. Na tehdejší dobu to byla škola moderní, s pěti prostornými třídami, kabinety, bytem ředitele i šklníka. Kolaudace budovy byla provedena 16. srpna 1877 a budova byla předána školním učitelům. V neděli 15. září 1877 se sešly děti naposledy ve starých třídách, rozloučily se s nimi a vedeny pak svými učiteli ubíraly se k nové škole, která byla slavnostně otevřena. Prvním ředitelem obecné školy se stal Josef Hradil.
Pětitřídní obecná škola znamenala na tehdejší dobu již vyšší stupeň vzdělání, neboť nové rozšiřující předměty přírodopis, zeměpis, dějepis, kreslení, ruční práce, zpěv a tělocvik rozšiřovaly okruh vědomostí venkovského lidu, který do té doby uměl sotva číst a psát. Počet žáků se stále zvyšoval a v roce 1885 již navštěvovalo pětitřídní obecnou školu 427 dětí, z toho 205 chlapců a 222 děvčat.
Pozoruhodnou událostí v historii této obecné školy byla návštěva známého českého cestovatele dr. Emila Holuba, který navštívil školu dne 8. ledna 1900 a daroval škole menší množství sbírek ze svých cest po Africe.