• 556 420 104
 • info@zsklimkovice.cz
 • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

Školní psycholog

Jmenuji se Mgr. Barbora Čechová a působím na ZŠ Klimkovice jako školní psycholožka. Jsem absolventkou jednooborové psychologie na Filozofické falkultě Masarykovy univerzity v Brně. Na zdejší škole působím od školního roku 2018/2019.

Konzultační hodiny

 • Úterý 9,30 – 15,30 hodin.
 • Čtvrtek 9,00 – 15,00 hodin.

Konzultace prosím domlouvejte dopředu emailem nebo osobně ve škole.

Kontakt

psycholog@zsklimkovice.cz

Pracovna: Kabinet výchovného poradce (první patro ZŠ)

S čím se na mě můžete obrátit?

ŽÁCI:

 • problémy s učením
 • osobní problémy (špatné sny, tréma a strachy, smutek, jiné trápení…) 
 • problémy ve vztazích (se spolužáky, učiteli, … )
 • potíže se začleněním do nového kolektivu
 • obtížná situaci doma (samota, hádky rodičů, konflikty se sourozenci…)
 • problém se rozhodnout při volbě střední školy

RODIČE:

 • nevíte si rady s výchovnými či výukovými problémy Vašich dětí
 • máte pocit, že Vaše dítě něco trápí (špatné známky, problémové vztahy se spolužáky či učiteli, strach, tréma a jiné psychické problémy, …)
 • máte podezření, že se Vaše dítě setkalo s projevy šikany nebo jiného nežádoucího jevu ohrožující jeho fyzické či psychické zdraví a duševní pohodu
 • ve Vaší rodině nastaly velké změny, které by mohly ohrozit psychický stav Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí rodinného příslušníka, stěhování, …)  
 • chcete svému dítěti lépe porozumět

Jak probíhá kontakt s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi skupinově s cílem pozitivně stimulovat atmosféru školní třídy, v rámci primární prevence provádí osvětovou činnost před rizikovými faktory, s nimiž se dětmi mohou setkat ve škole i mimo ni, zajišťuje krizovou intervenci v případě psychicky vypjatých situací a řeší již vzniklé problémy. Psycholog využívá ke své práci dotazníkových a jiných psychodiagnostických metod. 

Individuální práce psychologa s dítětem se uskutečňuje na žádost učitele, rodiče či dítěte samotného. Konkrétní psychologická práce s dítětem probíhá za speciálního souhlasu zákonného zástupce. Výjimku tvoří aktivity informační a vzdělávací.

Obsah konzultací je důvěrný a osobní informace mohou být sdělovány dalším osobám pouze s Vaším souhlasem. Psycholog je vázán mlčenlivostí. Tato mlčenlivost se však nevztahuje na situace, kdy se doví o počinech, které naplňují skutkovou podstatu trestného činu, nebo je bezprostředně ohrožena něčí bezpečnost. 

Služby školního psychologa jsou pro žáky školy a jejich rodiče zdarma.

Náplní práce psychologa je podle vyhlášky 72/2005 Sb.:

– diagnostika při výukových a výchovných problémech

– depistáž a podrobný rozbor problémů vedoucích ke školnímu neúspěchu

– předběžné poradenství a diagnostika překážek ke vzdělání

– spolupráce s PPP a SPC při identifikaci potíží (anamnéza rodinného prostředí, motivace rodičů)

– práce a závěry vyšetření PPP při rozvíjení specifických kognitivních dovedností

-koordinace spolupráce s dalšími diagnostickými či lékařskými zařízeními

– spolupráce s pedagogy při stanovování, plánování a realizaci individuálních vzdělávacích potřeb selhávajícího žáka

– spolupráce s rodiči v rámci individuální podpory žáka, případně se školními asistenty či pracovníky neziskových organizací

– podpora motivace rodičů a jejich větší zapojení do práce školy a procesu vzdělávání

– řešení specifických problémů v oblasti chování (šikana, projevy nesnášenlivosti a rasismu, narušování výuky) s jednotlivci i třídními kolektivy

– podpora pedagogů při řešení specifických problémů v oblasti chování

– participace na poradenství žákovi, které povede k jeho udržení ve vzdělávacím systému

– individuální vedení, skupinová práce se žáky, podpora spolupráce třídy a učitele