• 556 420 104
  • info@zsklimkovice.cz
  • Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice
Konec školního roku 2021/2022

Konec školního roku 2021/2022

Škola vydala vysvědčení, která jsou odměnou za celoroční vzdělávací úsilí žáků, učitelů a rodičů. Školní povinnosti vystřídají letní dobrodružství, poznávací výlety, letní sporty.

Ve 23 třídách školu navštěvovalo 534 žáků, které vyučovalo 42 pedagogů. Provoz školy zabezpečovalo 14 správních zaměstnanců (uklízečky, kuchařky, administrativní pracovnice, školník). Školní družinu navštěvovalo 136 dětí, v zájmových oblastech je rozvíjelo 5 vychovatelek. Ve škole působilo 7 asistentek pedagoga a také školní psycholožka.

Z celkového počtu 534 žáků prospělo 147 z toho 25 na I.stupni a 122 na II. stupni.  S vyznamenáním prospělo 383 žáků, z toho 235 na I.stupni, 148 na II. stupni, 1 žák neprospěl. Školní docházku v zahraničí plní 3 žáci.

Za obě pololetí byla uložena 8 žákům důtka třídního učitele, 1 žák byl hodnocen 3. stupněm z chování. Třídní učitelé udělili 333 pochval třídního učitele žákům za úspěšnou reprezentaci v soutěžích nebo za aktivní práci pro třídu, 6 žákyním byla udělena pochvala ředitelky školy za realizaci programu na školní akci Den dětí.

Do školního vzdělávání se skvěle začlenily ukrajinské děti. Neznalost českého jazyka a kulturní odlišnosti  jim ztěžují vzdělávání. Pokud se u nás budou vzdělávat v dalším roce, věřím, že budou s jazykovou otázkou vyrovnány.

V dubnu žáci devátých tříd procházeli velkou životní zkouškou – přijímacím řízením na střední školy nebo učiliště.  Z 56 žáků bylo 28 přijato na obory ukončené maturitní zkouškou a 12 na gymnázia. Na odborná učiliště bylo přijato 14 žáků a vybrané obory budou zakončeny výučním listem. Talentové zkoušky absolvovalo 2 žáků a budou studovat na uměleckých školách v Ostravě. Na osmiletá gymnázia bylo přijati 11  žáků z 5. ročníku.

Škola v letošním roce naplňovala několik projektů:

Modernizace Laboratoře a technických učeben v hodnotě 3.500.000 Kč,

Šablony III – financování školního psychologa, klubu ICT, Logiky, Čtenářského a Anglické konverzace, doučování, projektový den mimo školu.

Národní plán obnovy – doučování žáků  90.000 Kč, Digitální učební pomůcky  163.000 Kč, Podpora výuky informatiky od 1.9.2022 500.000 Kč.

Školní aktivity, literární a výtvarné práce prezentovali žáci a učitelé ve školních časopisech Klimkováček pro I. stupeň a Klimix pro II. stupeň, ve školním obrázkovém kalendáři, na webu školy v lokálním vysílání LTV Plus.

Během školního roku škola spolupracovala s MŠ, proběhly společné schůzky učitelek, které několikrát společně s dětmi navštívily školu. Také proběhly schůzky rozvíjející spolupráci se spádovými školami, abychom ověřovali návaznost vzdělávacích programů a usnadnili adaptaci přestupujících žáků.

Pedagogicko-psychologická poradna a speciální pedagogická centra byly poradními orgány pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé působili na žáky s poruchami učení a chování. Škola spolupracovala také s orgánem sociálně právní ochrany dětí.

Žáci školy se podle svých zájmů a schopností zapojili do školních soutěží a olympiád (literární, recitační, pěvecké, matematické, výtvarné, sportovní chemické, fyzikální, dějepisné, přírodovědné, zeměpisné, jazykové). Nejúspěšnější postupovali do okresních, krajských i celostátních kol, ve kterých svými dovednostmi a umístěním prokazovali kvalitu (výsledky v tabulce Olympiády a soutěže 2021-2022).

Taneční kurz pro žáky  9. tříd organizovala škola ve spolupráci se SRZŠ. Na závěrečné taneční lekci v budově školy žáci předvedli rodičům zvládnuté taneční kreace a soutěžili o nejlepší taneční pár.  V pátek 24.června proběhlo ve škole slavnostní ukončení školní docházky žáků 9.tříd. Žáci se rozloučili  s vyučujícími a rodičům připravili zábavný program.

Spolek rodičů při ZŠ Klimkovice sponzorsky i organizačně podporoval činnost školy, některé akce rodiče sami pořádali. Proběhl výlet na raftech, kuličkiáda, výlet pro nejúspěšnější žáky školy, Den dětí, kurz předtaneční výchovy. Spolek podporoval třídní kolektivy, financoval odměny žákům za úspěchy v soutěžích. Děkuji všem rodičům – členům výboru, kteří se aktivně do činnosti SRZŠ zapojili.

Sponzoři školy: SRZŠ Klimkovice, Honební společenství Klimkovice,  Aspectus s.r.o., Cukrárna na náměstí, Bovys, WOMEN FOR WOMEN o.p.s., KLIMNET, MSK.

Děkuji za finanční a materiální příspěvky, které byly použity na nákup školních pomůcek, Materiální dary byly využity pro výuku v praktických předmětech.

            V době prázdnin budou probíhat služby na školním pozemku (zalévání zahrady, kypření, protrhávání plevele…). Služby budou probíhat každé pondělí od 800 – 1000 hodin pod dohledem pedagogů. Věříme v aktivní zapojení žáků školy, nejaktivnější děti budou odměněny na začátku školního roku 2022/2023.

V době prázdnin můžete  využít úřední hodiny v pondělky od 8-10 hodin nebo můžete komunikovat e-mailem (kontakty na www.zsklimkovice.cz).

            Žákům školy přeji hezké prázdniny, rodičům příjemné chvíle se svými dětmi, zaměstnancům hezkou dovolenou.

Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy